Quiet Riot -
Roadhouse 2003
Photos courtesy of Joshwa Garrison